90 درصد اوقات درصورتی که سیم کارت دستگاه بوق نداشته باشد و به اصطلاح زمانی که با سیم کارت دستگاه تماس می گیریم و پیغام دستگاه مورد نظر خاموش است را به ما می دهد به معنی خاموش بودن دستگاه می باشد. 10 درصد باقیمانده هم برای زمانی است که دستگاه در نقطه کور قرار دارد و بدون سیگنال می باشد یا بطور کل دستگاه ایراد و نیاز به بررسی خواهد داشت.