ردیاب شخصی دستگاهی اسست با ابعاد معمولا کوچک دارای میکروفن و بلندگو جهت تماس دوطرفه، دکمه sos جهت درخواست کمک و امکانات بسیار دیگر… . از این دستگاه برای ردیابی افراد، ردیابی کودکان، سالمندان، کارمندان و کاربردهای بسیار دیگر استفاده می شود.