خیر پیدا کردن ردیاب با توجه به مشخص نبودن محل نصب دستگاه به آسانی امکان پذیر نیست.