بله در صورت حرکت و جابه جایی خودرو در زمانیکه خودرو متوقف است دستگاه هشدار حرکت و جا به جایی خودرو را ارسال می کند. تنظیمات این هشدار از قسمت دستور Command قابل دسترس می باشد.