خیر نیازی به فعال سازی بسته اینترنتی نیست، مصرف ترافیک دستگاه پایین است و اینترنت با تعرفه آزاد مناسب و به صرفه تر است. شارژ ماهیانه حدودی 5 تا 10 هزار تومان است