به قطع یا جدا شدن برق دستگاه اصطلاحا power cut off گفته می شود. این هشدار یکی از مهمترین هشدارهایی است که کاربران، آن را از طریق نرم افزار، پیامک و یا تماس می توانند دریافت کنند.