برای دسترسی به صدای داخل کابین یا ارتباط صوتی با دستگاه می بایست شماره خود را به دستگاه معرفی کنید. برای معرفی شماره دو روش امکان پذیر است.

1-معرفی از طریق نرم افزار 2-معرفی از طریق پیامک.