برای این کار می بایست حتما شماره تماس گیرنده به دستگاه معرفی شود.