برای خاموش کردن خودرو از راه دور دو روش وجود دارد

از طریق نرم افزار
از طریق پیامک