در صورتی که شما خود فردی فنی باشید میتونید نصب دستگاه را انجام دهید. در غیر این صورت با تماس با پشتیبانی شرکت مربوطه میتوانید از آن ها درخواست کنید که جهت نصب دستگاه شما را راهنمایی نمایند.