شارژ سالیانه هزینه ای است که شرکت ها معمولا از کاربران خود برای استفاده از نرم افزار دریافت می کنند. این هزینه مربوط یه پشتیبانی و بروزرسانی نرم افزار است که هرشرکت باتوجه به تعاریف سازمانی خود آن را محاسبه و هرساله به کاربران خود اعلام می نماید.