سیستم موقعیت دهی WIFI نیز مانند سیستم LBS به عنوان یک سیستم پشتیبان و حتی سیستم اصلی موقعیت دهی در بعضی دستگاه ها (عمدتا ردیاب های بیسیم) استفاده می شود.