ردیاب ها دو نوع هستند

1. ردیاب های سیم دار 2. ردیاب های بیسیم