برای اتوبوس و مینی بوس بهترین مدل پیشنهادی با بهترین قیمت مدل GP021 می باشد.