ردیاب آهنربایی دستگاهی بیسیم است که باتوجه به میزان ظرفیت باتری داخلی خود و تنظیماتی که بر روی دستگاه اعمال می شود می تواند تا مدت زمان معین و مشخص کار کند.