دقت و درصد خطا در ردیاب ها به عوامل بسیار زیادی از جمله کیفیت سخت افزاری دستگاه منوط خواهد بود. اما نکته حائز اهمیت در آن ها شبکه مخابراتی است که دستگاه ها برای ارتباط با ماهواره و ارسال و دریافت اطلاعات از آن استفاده می کنند که قطعا هرچقدر شبکه مخابراتی مربوطه زیر ساخت های بهتری داشته باشد درصد خطای اطلاعاتی نیز بسیار کمتر خواهد بود.