قطعا سامندان و افرادی آلزایمری به مراقبت ویژه ای نیاز دارند. با ردیاب های شخصی میتوان تا حدود بسیار زیادی این نگرانی ها را کمتر کرد.