ظرفیت باتری پشتیبان در ردیاب های مختلف متفاوت است و مدت شارژدهی از 6 تا 72 ساعت می باشد که این میزان بستگی به میزان فعالیت دستگاه دارد.