در صورتیکه آنتن دهی سیمکارت در نقطه موجود ضعیف باشد و سیمکارت آن لحظه در دسترس نباشد دستگاه های جدید می توانند از طریق سیستم lbs (دکل های مخابراتی) موقعیت دستگاه را بصورت حدودی ارسال کنند.