خیر هیچ محدودیتی ندارد و بر روی هر تعداد گوشی قابل نصب خواهد بود.