بله و به جز زبان فارسی از ۲۹ زبان دیگر نیز پشتیبانی می کند.