بله برای نصب ردیاب بر روی وسایل تقلیه از جمله خودرو می بایست حداقل دانش لازم  را در رابطه با برق خودرو داشته باشید. نصب دستگاه باتوجه به نوع خودرو و سیمکشی های متفاوت در خودروهای خارجی سنگین لازمه تخصص، مهارت فنی و تجربه کافی می باشد.

بله قطعا، نصب چندین دستگاه بر روی خودرو هیچ محدویتی ندارد.