خیر با توجه به نوع وسیله نقلیه از جمله خودرو نصب دستگاه محل مشخصی ندارد.