بله متاسفانه یا خوشبختانه اکثر دستگاه هایی که با نام تولید ملی و داخلی معرفی در بازار به مشتریان معرفی می شوند مونتاژ شده می باشند.