بطور معمول این دستگاه ها قابلیت ضبط صدا را ندارند. برای ضبط صدا میتوان از نرم افزارهای جانبی استفاده نمود.