بله می توانید کافیست که از سیم کارت کشور مربوطه استفاده کنید و یا با استفاده از همان سیم کارت داخلی و فعال کردن رومینگ خط سیم کارت در خارج از کشور نیز از آن بهره ببرید.