بله اما کد دستوری مربوط به خاموش کردن خودرو به روش پیامکی ممکن است در هر دستگاه متفاوت باشد.