بله قطعا، برای نصب ردیاب بر روی وسایل تقلیه از جمله خودرو می بایست حداقل دانش لازم را در رابطه با برق خودرو داشته باشید. نصب دستگاه باتوجه به نوع خودرو و سیمکشی های متفاوت در خودروهای خارجی سنگین لازمه تخصص، مهارت فنی و تجربه کافی می باشد.