توجه داشته باشید در ابتدا راه اندازی دستگاه ردیاب را حداقل به مدت 5 ساعت شارژ کنید.

توصیه می شود در زمان راه اندازی اولیه ردیاب آهنربایی در فضای باز قرار گیرد.